top
logo
logo2
banner
col2_1

Sản phẩm nổi bật

col2_2

Quản lý tempate nội dung thông tin gửi mail, thông báo

Chức năng cho phép đơn vị triển khai thay đổi các mẫu thư gửi thông báo,hoặc tin nhắn SMS theo đặc thù của đơn vị, các mẫu thư bao gồm/ Mẫu thư gửi mail lịch tuần làm việc lãnh đạo Mẫu email thông báo hủy họp Mẫu email thông báo hoãn họp Mẫu email thông báo thay đổi địa điểm Mẫu email giấy mời họp
col1
col3_1
col3_2
col3_3
footer