top
logo
logo2
banner
col2_1

Sản phẩm nổi bật

col2_2

Cung cấp quy trình đăng ký lịch làm việc lãnh đạo chuyên nghiệp

Quy trình cung câp chức năng bao gồm các bước chính sau: 1. Nhân viên, đơn vị đăng ký lịch họp, .. với công ty 2. Bộ phận xét duyệt lịch chuyển xét duyệt trả sagng trạng thái chờ xuất bản 3. Bộ phận xuất bản lịch xét duyệt tin bài trước khi xuất bản lịch, các thông tin giấy mời họp,thông bao được tự động gửi tới các đối tượng liên quan .
col1
col3_1
col3_2
col3_3
footer