top
logo
logo2
banner
col2_1

Sản phẩm nổi bật

col2_2
Hệ thống chấm công tự động tính công cập nhật công làm việc theo giờ hành chính, theo ca , tự động theo dõi tổng kết dự liệu làm việc của nhân viên. Hỗ trợ quy trình quá trình xét duyệt đi muộn về sớm, nghỉ phép, nghỉ không lương,... Hệ thống tự động, cập nhật thông báo kết quả xử lý, trạng thái qua email, sms Dễ dàng phép kết nối, đọc số liệu từ các thiết bị chấm công khác nhau. Tự động tổng hợp bảng tính công làm việc của nhân viên cho công ty, phòng ban trong tháng.
col1
col3_1
col3_2
col3_3
footer