top
logo
logo2
banner
col2_1

Sản phẩm nổi bật

col2_2
Quản lý điều hành công văn là một phân hệ trong hệ thống ĐiềuHành.Net Cloud. Thực hiện quản lý, trình duyệt, luân chuyển, xử lý công văn, văn bản hồ sơ công việc trực tuyến đáp ứng tối đa nhu cầu của người sử dụng như gửi nhận Email, gửi thông báo, kết luật bàn giao, lập lịch công việc... Cấu hình luồng điều hành linh hoạt đáp ứng nhu cầu mọi cơ quan, doanh nghiệp cũng như là thay đổi quy trình làm việc trong chính các cơ quan, ban ngành đang sử dụng. Hỗ trợ chế độ xem file trực tiếp trên trình duyệt không cần cài đặt thêm plugin, chương trình đọc file , thuận tiện cho xử lý văn bản với mọi thiết bị
Tất cả các loại văn bản, bao gồm văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính và văn bản chuyên ngành (kể cả bản Fax, văn bản được chuyển qua mạng và văn bản mật) và đơn, thư gửi đến cơ quan, tổ chức được gọi chung là văn bản đến.
Tất cả các loại văn bản, bao gồm văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính và văn bản chuyên ngành (kể cả bản sao văn bản, văn bản lưu chuyển nội bộ và văn bản mật) do cơ quan, tổ chức phát hành được gọi chung là văn bản đi.
Cho phép tự định nghĩa luồng điều hành văn bản
col1
col3_1
col3_2
col3_3
footer