Sản phẩm nổi bật

Cung cấp chức năng quản lý lịch họp, lịch công tác. Thay thế cho các phương tiện truyền thông cũ không thuận tiện. Cung cấp các quy trình đăng ký, xét duyệt, xuất bản lịch cho Công ty, phòng ban trực tuyến . Tạo sự đồng bộ, thống nhất trong hoạt động của các phòng ban, đảm bảo sự phối hợp ăn khớp của các thành viên, phòng ban trong xử lý công việc, tránh xung đột, xử lý công việc trùng lặp, từ đó tăng hiệu suất chất lượng công việc, giảm chi phí về con người và thời gian. Tự động gửi thông báo, giấy mời, hủy thay đổi thời gian họp cho các đối tượng tham gia sự kiện

Quy trình cung câp chức năng bao gồm các bước chính sau: 1. Nhân viên, đơn vị đăng ký lịch họp, .. với công ty 2. Bộ phận xét duyệt lịch chuyển xét duyệt trả sagng trạng thái chờ xuất bản 3. Bộ phận xuất bản lịch xét duyệt tin bài trước khi xuất bản lịch, các thông tin giấy mời họp,thông bao được tự động gửi tới các đối tượng liên quan .

Công cụ cho phép thay đổi thông tin lịch làm việc đã được xuất bản, tự động thông báo tới các bộ phận liên quan thông tin thay đổi, như hủy, hoãn , thay đổi thời gian, địa điểm qua email, hoặc sms. Hỗ trợ công cụ ghi biên bản cuộc họp, kết quả cuộc họp